نرم افزار محاسبه ظرفیت باربری پی

نرم افزار محاسبه ظرفیت باربری پی سطحی

30,000 تومان

 • فایل محاسبه ظرفیت باربری نهایی و مجاز پی
 • براساس روشهای هنسن، مایرهوف ، وسیک ،مبحث هفتم و نشریه شماره 308
 • امکان مشاهده  مقادیر ضرایب ظرفیت باربری
 • در نظر گرفتن تاثیر خروج از مرکزیت با و عمق آب زیرزمینی
 • امکان تعریف کردن دو لایه خاک در زیر پی

حداکثر تنشی که یک پی سطحی می تواند به خاک اعمال کند را ظرفیت باربری پی می نامند. عملکرد یک پی سطحی (Shallow Foundation) در صورتی مناسب است که دو شرط را داشته باشد. اول این که در زیر پی گسیختگی برشی ایجاد نگردد و نیز نشست های زیر پی بیشتر از حد مجاز نشود.

نظریه های ظرفیت باربری پی سطحی

برای محاسبه ظرفیت باربری پی سطحی بر اساس معیار گسیختگی برشی، نظریه هایی از محققین مختلف ارائه شده است که ضرایب گوناگونی را برای معادله ظرفیت باربری پیشنهاد داده اند. از مهمترین نظریه های توصیه شده در مراجع معتبر مهندسی ژئوتکنیک می توان به روش های هنسن، مایرهوف و وسیک اشاره کرد.

با وجود این که برخی روش ها مانند روش هنسن دارای روابط کلی تری بوده و برای پی های عمیق یا شرایطی که کف پی یا خاکریز پشت آن شیب دار باشد نیز مورد استفاده می باشد، اما گاهی نیاز است با توجه به نوع و شرایط پروژه و محدودیت های موجود برای هر کدام از روش های ارائه شده، مهندس طراح نسبت به استفاده از هر کدام از روش ها تصمیم گیری نماید.

 ظرفیت باربری پی پیشنهاد شده توسط “مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان”

برای کنترل ظرفیت باربری پی براساس روابط پیشنهادی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان نیاز است در حل رابطه ظرفیت باربری از موارد زیر استفاده شود:

 • رابطه و ضرایب ظرفیت باربری، ضرایب عمق، ضرایب امتداد کف شالوده و ضرایب امتداد سطح زمین از روش “هنسن”
 • ضریب شیب بار از روش “مایرهوف”
 • ضریب شکل از پیشنهادات “دِبیِر” استفاده شده است.

 چرا باید نرم افزار محاسبه ظرفیت باربری پی را تهیه کنیم؟

محاسبه ظرفیت باربری پی براساس معیار گسیختگی برشی، در عین سادگی روابط، دارای پیچیدگی در محاسبات می باشد؛ به ویژه زمانی که نیاز است ظرفیت باربری پی با استفاده از چند روش (هنسن، مایرهوف و…) محاسبه شده و در نهایت نتایج با یکدیگر مقایسه شوند.

فایل محاسبه ظرفیت باربری پی ارائه شده توسط گروه مهندسی ژئوسیویل علاوه بر این که مقادیر ظرفیت باربری پی را بلافاصله پس از ورود اطلاعات پروژه در اختیار مهندسین گرامی قرار می دهد، دارای ویژگیهای دیگری نیز می باشد:

 • محاسبه مقادیر ظرفیت باربری نهایی و مجاز پی براساس روش های هنسن، مایرهوف و وسیک؛
 • امکان مشاهده جزئیات محاسبات (ضرایب ظرفیت باربری، عمق، شکل و…) برای تمام روش های محاسباتی
 • در نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار محوری در محاسبات در هر دو جهت طول و عرض پی؛
 • در نظر گرفتن تاثیر عمق آب زیرزمینی در محاسبات ظرفیت باربری؛
 • امکان تعریف کردن 2 لایه بندی خاک در زیر پی، محاسبه پارامترهای زیر پی براساس لایه های تعریف شده؛
 • امکان بررسی ظرفیت باربری پی ها در شرایط پیچیده تر( پی شیب دار، شرایط خاکریز شیب دار و اعمال بار افقی در هر دو جهت طول و عرض پی).