نرم افزار محاسبه روابط وزنی حجمی

فایل محاسبه روابط ضرایب وزنی حجمی مکانیک خاک

رایگان

در حالت طبیعی، خاک به صورت یک سیستم سه قسمتی مرکب بوده که از مواد جامد، آب و هوا تشکیل شده است. با درک مفاهیم سه فازی بودن فضای خاک و با استفاده از روابط وزنی حجمی میتوان سایر پارامترهای مورد نیاز برای طراحی ها را بدست آورد.

روابط وزنی حجمی مکانیک خاک

در مکانیک خاک، روابط حجمی شامل نسبت تخلخل، پوکی، درجه ی اشباع، وزن مخصوص مرطوب خاک، وزن مخصوص خشک خاک و وزن مخصوص اشباع می باشد. در این بخش می توانید فایل اکسل محاسبات روابط وزنی حجمی که توسط گروه مهندسین ژئوسیویل تهیه شده است را به همراه فایل خلاصه روابط وزنی حجمی مکانیک خاک  به صورت رایگان دانلود نمایید.